close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WSPÓŁPRACA NAUKOWA I STYPENDIA

 • 17 stycznia 2018

  Program adresowany jest do posiadających wyższe wykształcenie młodych liderów zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie. Realizacja Programu odbywa się w ramach 2 semestrów studiów na polskich uczelniach oraz co najmniej 2-tygodniowych staży zawodowych w instytucjach państwowych lub prywatnych. Zaproszenie do składania wniosków kierujemy do kandydatów zdecydowanych po zakończeniu stypendium wrócić do swojego kraju, by wdrażać tam przygotowany w ramach stypendium projekt lub zdobytą wiedzę.

  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
  Fundator Programu

  oraz
  Fundacja Liderzy Przemian
  Administrator Program

   

  ogłaszają kolejną edycję otwartego konkursu dla kandydatów z

  Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji,

  Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdowy, Rosji Ukrainy

   

  na stypendia im. Lane'a Kirklanda w Polsce

  w roku akademickim 2018/2019

   

   

  Program adresowany jest do posiadających wyższe wykształcenie młodych liderów zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie.

  Oferta Programu to 2 semestry studiów w jednym z 5 polskich ośrodków akademickich (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Lublin) oraz co najmniej 2-tygodniowy staż zawodowy w instytucjach państwowych lub prywatnych.

  Do składania wniosków zapraszamy kandydatów zdecydowanych po zakończeniu stypendium wrócić do swojego kraju, by wdrażać tam przygotowany w ramach stypendium projekt i zdobytą wiedzę.

   

   

  DZIEDZINY:

   • Ekonomia i zarządzanie
   • Zarządzanie w biznesie, NGO, kulturze, edukacji, ochronie środowiska, służbie zdrowia
   • Administracja publiczna (rządowa i samorządowa)
   • Prawo
   • Nauki społeczne (psychologia społeczna, socjologia)
   • Nauki polityczne i stosunki międzynarodowe
   • Polityka rozwojowa i pomoc humanitarna

  Praca dyplomowa pisana w ramach stypendium może mieć charakter naukowy lub praktyczny.

   

  WARUNKI FINANSOWE:

  - Stypendium w wysokości 1800 PLN miesięcznie (przez 9 miesięcy).
  - Bezpłatny dostęp do zajęć uniwersyteckich

  Ponadto Administrator Programu zapewnia (w łącznej kwocie ok. 4200 zł miesięcznie):
  - zakwaterowanie w Polsce przez okres 9 miesięcy
  - ubezpieczenie KL, OC i medycznego w prywatnej służbie zdrowia
  - podróż do Polski i podróż powrotną (według ustalonych limitów)
  - opłaty za korzystanie z komunikacji miejskiej
  - opłaty wizowe
  - zakup materiałów i pomocy naukowych
  - udział w programie orientacyjnym oraz zjazdach warsztatowo-integracyjnych stypendystów
  - kurs języka polskiego (w okresie październik-czerwiec).

   

  PROGRAM STYPENDIUM:

  •    Inauguracja Programu oraz kurs przygotowawczo-informacyjny (8-10 dni, 2 połowa września 2018 r.)
  •    Zajęcia akademickie (dwa semestry) na jednej z uczelni w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu lub Lublinie
  •    Przygotowanie prac semestralnych i dyplomowych na koniec każdego semestru
  •    3-4 zjazdy integracyjno-warsztatowe stypendystów
  •    Staż zawodowy (2-4 tygodnie)
  •    Szkolenia rozwojowe oraz kurs języka polskiego (2 semestry)
  •    Uroczystość zakończenia stypendium – wręczenie dyplomów (koniec czerwca 2018 r.)

   

  KANDYDACI:

  W roku akademickim 2018/2019 Program Kirklanda adresowany jest do osób reprezentujących następujące środowiska:
  •    urzędnicy państwowi i samorządowi
  •    prawnicy
  •    przedsiębiorcy
  •    kadra zarządzająca w biznesie, NGO, kulturze, edukacji, ochronie środowiska, służbie zdrowia
  •    liderzy organizacji pozarządowych, animatorzy kultury i aktywności obywatelskiej
  •    nauczyciele akademiccy
  •    dziennikarze

   

  KRYTERIA FORMALNE:

  •    Obywatelstwo i miejsce zamieszkania w jednym z wymienionych w ogłoszeniu krajów (posiadacze kart stałego pobytu w Polsce nie mogą ubiegać się o stypendia Kirklanda)
  •    Wykształcenie pełne wyższe (tytuł magistra)
  •    Wiek do 35 lat (w uzasadnionych przypadkach do 40 lat)
  •    Doświadczenie zawodowe – minimum 2 lata
  •    Przynajmniej 2 lata przerwy od udziału w poprzednim, dłuższym niż 6 miesięcy stypendium zagranicznym
  •    Studia w ramach Programu Kirklanda są realizowane w języku polskim albo angielskim (studia w języku angielskim nie są możliwe dla kandydatów z Białorusi i Ukrainy), przy czym jedynie w języku polskim możliwe jest pełne korzystanie z oferty edukacyjnej na polskich uczelniach oraz wykorzystanie stażu zawodowego oferowanego  w Programie.  
  Kandydaci z Białorusi i Ukrainy oraz pozostali planujący studia w języku polskim, w momencie rozpoczęcia stypendium muszą wykazywać się znajomością języka polskiego na poziomie umożliwiającym korzystanie z zajęć akademickich i umożliwiającym napisanie pracy dyplomowej (B2). W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wskazana jest znajomość jęz. polskiego co najmniej na poziomie B1. Kandydaci, którzy przejdą kwalifikację pod względem merytorycznym, ale w niewystarczającym stopniu będą znali język polski mają możliwość dalszej nauki języka (Administrator Programu zapewnia materiały do nauki) i zdania egzaminu językowego organizowanego na przełomie lipca i sierpnia 2018 r.)
  Kandydaci z Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii, Kazachstanu, Kirgistanu i Rosji, planujący studia w języku angielskim są zobowiązani do wskazania konkretnej oferty edukacyjnej w tym języku w wymienionych powyżej pięciu ośrodkach akademickich. Osoby te obowiązuje w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej znajomość jęz. angielskiego na poziomie co najmniej B2 oraz podstawowa znajomość języka polskiego - A1. Kandydaci, którzy przejdą kwalifikację pod względem merytorycznym, ale w niewystarczającym stopniu będą znali język polski mają możliwość dalszej nauki języka (Administrator zapewnia materiały do nauki) i zdania egzaminu językowego organizowanego na przełomie lipca i sierpnia 2018 r.)

   

   PREFERENCJE:

   • Kandydaci aktywni w swoich środowiskach zawodowych i społecznych
   • Kandydaci legitymujący się znaczącymi osiągnięciami
   • Kandydaci, którzy dotąd nie studiowali w Polsce
   • Kandydaci wybierający studia po polsku

   

  REKRUTACJA:

  Wybór około 45 najlepszych kandydatów w trzyetapowym procesie selekcji:
  I etap – ocena formalna wniosków
  II etap – ocena merytoryczna wniosków przez ekspertów z danych dziedzin
  III etap – rozmowy kwalifikacyjne (planowane  w terminie 30.03-30.04.2018).

  Osoby zaproszone do III etapu zostaną powiadomione o tym pocztą elektroniczną do końca marca 2018 r. Informacja o ostatecznych rezultatach konkursu zostanie wysyłana e-mailem w czerwcu 2018 r. Kandydaci, którzy zostaną wybrani do udziału w Programie pod warunkiem poprawy znajomości języka polskiego będą mieli możliwość zdania egzaminu językowego w polskich placówkach dyplomatycznych zagranicą organizowanego na przełomie lipca i sierpnia 2018 r.

   

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  1.    Formularz zgłoszeniowy wypełniony on-line:
  •    ankieta danych personalnych
  •    uzasadnienie chęci wzięcia udziału w Programie; projekt pobytu zawierający zarys pracy, która miałaby powstać w wyniku stypendium oraz propozycje dotyczące realizacji stypendium i plany wykorzystania zdobytej w Polsce wiedzy (4000-6000 znaków ze spacjami).
  2.    Dwa listy referencyjne wykazujące dotychczasowe osiągnięcia i kwalifikacje kandydata oraz nadzieje wiązane z dalszym jego rozwojem i pracą na polu zawodowym lub/i społecznym (w języku polskim, rosyjskim lub angielskim) wysłane drogą elektroniczną.
  3.    Kopia dyplomu ukończenia studiów (ewentualnie kopia dyplomu kandydata nauk) wysłane drogą elektroniczną.

   

  PROCEDURA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:

  Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w trybie on-line.
  Po wypełnieniu formularza on-line, należy wydrukować wygenerowaną przez system stronę potwierdzającą zgłoszenie. Podpisaną stronę wraz z załączoną aktualną fotografią kandydata należy wysłać pocztą na adres Programu Kirklanda.

  Dwa listy referencyjne i kopię dyplomu ukończenia studiów należy zeskanować i również wysłać e-mailem na adres: kirkland@kirkland.edu.pl

   

  TERMINY ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:


  Termin dostarczenia zgłoszeń na stypendia Kirklanda upływa:

  1 marca 2018 r.

  Zgłoszenia otrzymane po upływie podanego powyżej terminu nie będą rozpatrywane.

   

   

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: