close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WSPÓŁPRACA NAUKOWA I STYPENDIA

 • 17 stycznia 2018

  W ramach Programu oferowane są krótkoterminowe, czteromiesięczne staże badawczo-naukowe dla osób mających już ugruntowaną pozycję naukową. Zaproszenie do składania wniosków kierowane są do kandydatów zdecydowanych na powrót do swojego kraju po zakończeniu stypendium, by wdrażać tam zdobytą w ramach stypendium wiedzę.

  01 Kirkland research

   

  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
  Fundator Programu

   

  oraz


  Fundacja Liderzy Przemian
  Administrator Program

   

  ogłaszają otwarty konkurs dla kandydatów z

   

  Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji,

  Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdowy, Rosji Ukrainy

   

  na stypendia KIRKLAND RESEARCH w 2018 roku

   

  W ramach Programu Kirkland Research oferujemy stypendium na jednosemestralny pobyt badawczo-naukowy w Polsce dla osób z tytułem doktorskim, mających ugruntowaną pozycję naukową.

   

  DZIEDZINY:
  •    Ekonomia i zarządzanie
  •    Administracja publiczna (rządowa i samorządowa)
  •    Prawo
  •    Nauki społeczne (psychologia społeczna, socjologia)
  •    Nauki polityczne i stosunki międzynarodowe

  Zaproszenie do składania wniosków kierujemy do kandydatów zdecydowanych na powrót do swojego kraju po zakończeniu stypendium, by wdrażać tam zdobytą w ramach stypendium wiedzę.

  Kirkland Research to stypendium obejmujące pobyt w Polsce od połowy września do końca stycznia (I semestr). Obowiązkiem stypendystów Programu Kirkland Research jest uczestniczenie w seminariach naukowych oraz indywidualna praca pod kierunkiem opiekuna naukowego, której efektem ma być przygotowanie artykułu naukowego. Podstawą uzyskania dyplomu ukończenia Programu jest zatwierdzony do druku przez opiekuna naukowego artykuł naukowy stypendysty oraz prezentacja efektów pracy podczas styczniowego zjazdu stypendystów.
  Wspólne elementy z Programem Stypendialnym im. L. Kirklanda to udział we wrześniowym programie orientacyjno-przygotowawczym, w dwóch zjazdach stypendystów (listopad i styczeń) oraz opcjonalnie w innych zajęciach i szkoleniach przygotowywanych dla stypendystów Kirklanda w okresie od września do stycznia.


  KRYTERIA FORMALNE:

  •    obywatelstwo i miejsce zamieszkania w jednym z krajów objętych Programem Kirkland Research (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina);
  •    wiek do 40 lat (w uzasadnionych przypadkach do 45 lat);
  •    tytuł doktora (kandydat nauk);
  •    doświadczenie w pracy naukowej – minimum 4 lata;
  •    przynajmniej 2 lata przerwy od poprzedniego dłuższego niż 6 miesięcy stypendium zagranicznego;
  •    osiągnięcia naukowe, w tym publikacje
  •    znajomość języka polskiego na poziomie mininimum B2.
  Oferta jest skierowana do osób, które nie uczestniczyły w Programie Stypendialnym im. L. Kirklanda, nie skończyły studiów doktoranckich w Polsce ani nie wykładają na polskiej uczelni.

   

  WARUNKI FINANSOWE:

  •    stypendium (miesięczna kwota 2000 zł) przez okres 4 miesięcy
  •    zakwaterowanie w okresie 4 miesięcy
  •    zwrot kosztów podróży (przyjazd do Polski i powrót) według ustalanych corocznie limitów
  •    zwrot kosztów komunikacji miejskiej
  •    pakiet naukowo-dydaktyczny do kwoty 3700 zł
  •    ubezpieczenie KL, OC i medyczne w prywatnej służbie zdrowia
  •    udział w programie orientacyjnym oraz 2 zjazdach stypendystów

   

  REKRUTACJA:

  Wybór kandydatów odbędzie się w trzyetapowym procesie selekcji:
  •    I etap – ocena formalna wniosków
  •    II etap – ocena merytoryczna wniosków przez ekspertów z danych dziedzin
  •    III etap – rozmowy kwalifikacyjne (planowane w terminie 30.03-30.04.2018).

  Osoby zaproszone do III etapu zostaną powiadomione o tym pocztą elektroniczną w końcu marca. Informacja o ostatecznych rezultatach konkursu zostanie wysyłana e-mailem w czerwcu 2018 r.

   

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  1.    Wypełniony on-line formularz zgłoszeniowy:
  •    ankieta danych personalnych
  •    projekt pracy naukowo-badawczej – uzasadnienie udziału w Kirkland Research Program wraz z propozycjami wykorzystania przeprowadzonych badań (4000-6000 znaków ze spacjami).
  2.    Dwa listy referencyjne potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia i kwalifikacje kandydata oraz przydatność badań przeprowadzonych dzięki udziałowi w programie Kirkland Research w dalszym rozwoju kandydata i pracy na polu zawodowym lub społecznym (w języku polskim, rosyjskim lub angielskim), wysłane drogą elektroniczną.
  3.    Kopia dyplomu kandydata nauk, wysłana drogą elektroniczną.

   

  PROCEDURA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:

  Szczegółowy opis Programu oraz instrukcję wypełniania formularzy zgłoszeniowych można uzyskać bezpośrednio ze strony: www.kirkland.edu.pl lub drogą e-mail od pracowników Programu.

  Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w trybie on-line.
  Po wypełnieniu formularza on-line należy wydrukować wygenerowaną przez system stronę potwierdzającą zgłoszenie. Podpisaną stronę wraz z załączoną aktualną fotografią kandydata należy wysłać pocztą na adres Programu Kirklanda.

  Dwa listy referencyjne i kopię dyplomu ukończenia studiów należy zeskanować i również wysłać e-mailem na adres: kirkland@kirkland.edu.pl .

   

  TERMINY ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:

   

  Termin zgłoszeń na stypendia Kirkland Research 2018/19 upływa:

   

  1 marca 2018

   

  Zgłoszenia nadesłane po upływie podanego powyżej terminu nie będą rozpatrywane.

   

  PROGRAM STYPENDIUM:

  •    Inauguracja Programu (połowa września 2018)
  •    Kurs przygotowawczo-informacyjny (8-10 dni)
  •    Indywidualna praca badawczo-naukowa w jednym z polskich ośrodków akademickich: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Lublin (od października do stycznia)
  •    Przygotowanie artykułu naukowego
  •    Prezentacja pracy stypendysty podczas zjazdu stypendystów w styczniu 2019

   

  ___________________________________________________________________

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: