close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WIZY DO SZWAJCARII

 • Podstawa prawna:

  - umowa z dnia 27 stycznia 2014 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Federalną Konfederacji Szwajcarskiej o wzajemnej reprezentacji w procesie rozpatrywania wniosków wizowych i wydawania wiz (M.P. z 2014 r., poz. 213) TEKST PL, EN

   

   

  Ambasada RP w Erywaniu rozpatruje wnioski o wydanie wiz Schengen osobom udającym się do Konfederacji Szwajcarskiej. Reprezentacja wizowa dotyczy jedynie wiz Schengen (wydawanych w przypadku, gdy planowany pobyt wnioskodawcy w kraju strefy Schengen nie przekracza 90 dni). W przypadku, gdy planowany pobyt przekracza 90 dni (np. wyjazd do pracy, na studia, wolontariat itp.) wnioski wizowe rozpatruje Ambasada Konfederacji Szwajcarskiej w Tbilisi.

   

   

  WYŁĄCZENIA KOMPETENCJI 

   

  UWAGA! Z kompetencji Ambasady RP w Erywaniu wyłączone są ponadto wnioski o wizy Schengen dotyczące:

  1)  wiz w celu

  a) podjęcia nauki (studia, kursy językowe),

  b) wykonywania pracy,

  c) wykonywania innych czynności, na które wymagane jest zezwolenie kompetentnych władz szwajcarskich;

  d) leczenia;

  2) wiz o ograniczonej ważności terytorialnej – poza przypadkami, w których wiza taka wydawana jest ze względu na nieuznawanie dokumentu podróży przez inne państwa członkowskie, a Polska i Szwajcaria uznają ten dokument;

  3) wiz dla obywateli Demokratycznej Republiki Konga, Erytrei, Iraku i Somalii;

  4) wiz dla:

  a) posiadaczy paszportów dyplomatycznych, służbowych lub specjalnych –  niebędących obywatelami Armenii,

  b) posiadaczy paszportów zwykłych zamierzających wyjechać w celach oficjalnych (w tym na konferencje międzynarodowe) –  niebędących obywatelami Armenii.

  Wnioski wizowe do Szwajcarii przyjmowane i rozpatrywane są na zasadach ogólnych za wyjątkiem wiz w celu odwiedzin rodziny lub znajomych (szczegóły poniżej).

   

   

  PROCEDURA W PRZYPADKU WIZ W CELU ODWIEDZIN RODZINY LUB ZNAJOMYCH

   

  UWAGA! W przypadku aplikowania o wizy w celu odwiedzin rodziny lub znajomych obowiązuje szczególna procedura.

   

  Zgodnie z wymogami władz szwajcarskich osoby udające się do Szwajcarii w celu odwiedzin rodziny lub znajomych zobowiązane są do uzyskania potwierdzonego „zobowiązania do pokrycia kosztów pobytu cudzoziemca przez stronę zapraszającą” – zgodnie z niżej opisaną procedurą.

   

  Po złożeniu wniosku wizowego w Ambasadzie RP w Erywaniu i jego rejestracji w Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS), ambasada zwraca się do władz szwajcarskich z prośbą o przesłanie formularza „zobowiązania do pokrycia kosztów pobytu cudzoziemca przez stronę zapraszającą”. Po uzyskaniu formularza ambasada przekazuje formularz osobie wnioskującej o wizę (ambasada kontaktuje się w tym celu telefonicznie z wnioskodawcą). Wnioskodawca jest zobowiązany przesłać skan formularza osobie zapraszającej w Szwajcarii. Osoba zapraszająca z kolei udaje się z tym dokumentem do kantonalnych władz migracyjnych, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Po zakończeniu procedury przed władzami kantonalnymi, Ambasada RP w Erywaniu jest informowana o jej wyniku i podejmuje decyzję w sprawie wydania lub odmowy wydania wizy.

   

  Ambasada RP w Erywaniu może odstąpić od powyższej procedury w przypadku składania wniosku wizowego przez osobę, która wcześniej uzyskiwała już wizę w celu odwiedzin tej samej osoby w Szwajcarii w Ambasadzie RP w Erywaniu. W takim przypadku konieczne jest jednak przedstawienie przez wnioskodawcę wizowego poniższych dokumentów:

  - podpisanego zaproszenia od osoby zapraszającej;

  - fotokopii szwajcarskiego dokumentu tożsamości osoby zapraszającej;

  - poświadczeń zarobków osoby zapraszającej za co najmniej ostatnie 3 miesiące w wysokości co najmniej 4000 franków szwajcarskich (CHF) netto miesięcznie, albo aktualnego wyciągu z rachunku bankowego osoby zapraszającej z saldem w wysokości co najmniej 30000 franków szwajcarskich (CHF).

   

   

  PROCEDURA W PRZYPADKU WIZ W CELU ODWIEDZIN RODZINY LUB ZNAJOMYCH (DYPLOMATÓW AKREDYTOWANYCH W SZWAJCARII)

   

  Procedura potwierdzenia „zobowiązania do pokrycia kosztów pobytu cudzoziemca przez stronę zapraszającą” nie jest stosowana w przypadku, gdy osoba zapraszająca jest dyplomatą akredytowanym w Szwajcarii. W takim wypadku konieczne jest jednak przedstawienie:

  - podpisanego zaproszenia od osoby zapraszającej;

  - fotokopii legitymacji dyplomatycznej („carte de légitimation”) osoby zapraszającej;

  - poświadczeń zarobków osoby zapraszającej za co najmniej ostatnie 3 miesiące w wysokości co najmniej 4000 franków szwajcarskich (CHF) netto miesięcznie albo aktualnego wyciągu z rachunku bankowego osoby zapraszającej z saldem w wysokości co najmniej 30000 franków szwajcarskich (CHF).

   

  W przypadku dyplomatów powyższe dokumenty finansowe mogą być również przesłane bezpośrednio na adres e-mail ambasady: erewan.amb.sekretariat@msz.gov.pl.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: