close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PONOWNE ROZPATRZENIE WNIOSKU

 • PROCEDURA ODWOŁANIA W PRZYPADKU ODMOWY WYDANIA WIZY, DECYZJI O COFNIĘCIU WIZY LUB JEJ UNIEWAŻNIENIU

   

  Decyzja o odmowie wydania wizy Schengen lub wizy krajowej oraz decyzja o cofnięciu lub unieważnieniu wizy Schengen lub wizy krajowej, jest przedstawia wnioskodawcy na standardowym formularzu*, w którym zaznacza się przyczyny odmowy, cofnięcia lub unieważnienia wizy Schenegn lub wizy krajowej.

   

  Osoba, której odmówiono wydania wizy Schengen lub wizy krajowej, wydano decyzję o cofnięciu wizy lub jej unieważnieniu, i która nie zgadza się z decyzją konsula, ma prawo do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek (w formie pisemnej) o ponowne rozpatrzenie sprawy należy złożyć w Referacie  Konsularnym Ambasady RP w Erywaniu przy ul. Hanrapetutyan 44a, w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

   

  Opłata konsularna za ponowne rozpatrzenie sprawy wynosi 60 Euro.

  Wniosek jest rozpatrywany przez Konsula w terminie do 7  dni.  

  Od decyzji o cofnięciu wizy, która została podjęta na wniosek jej posiadacza, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy nie przysługuje.

   

  SKARGA DO SĄDU POLSKIEGO NA ODMOWĘ WYDANIA WIZY SCHENGEN, DECYZJĘ O COFNIĘCIU WIZY SCHENGEN I JEJ UNIEWAŻNIENIU ORAZ NA DZIAŁALNOŚĆ KONUSLA W TYM ZAKRESIE 

   

  Skargę do sądu na odmowę wydania wizy, decyzję o cofnięciu wizy i jej unieważnieniu oraz na działalność konsula w  tym zakresie  może nastąpić jedynie w sytuacji, kiedy osoba otrzymała odmowę wydania wizy (decyzję o cofnięciu lub unieważnieniu) a następnie wniosła do konsula wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy i konsul, w wyniku rozpatrzenia wniosku, po raz drugi wydał taką samą decyzję, z którą cudzoziemiec się nie zgadza.

   

  Skargę do sądu administracyjnego, cudzoziemiec będzie mógł wnieść do konsula w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji podjętej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy.

   

  Organem właściwym do rozpatrzenia skargi na powtórną decyzję odmowną wydaną przez konsula jest WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTARCYJNY W WARSZAWIE.

   

  Wniesienie skargi jest procedurą bezpłatną!

   

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 z późn. zm.);

  Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, (Dz.U. z 2019 r. poz. 11);

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) wraz z załącznikiem nr VI do (Dz.Urz.UE.L 2009 Nr 243)

  *Wzory formularzy:

  Załącznik nr VI do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz.Urz.UE.L 2009 Nr 243)- wzór formularzu odmowy, cofnięcia, unieważnienia wizy Schengen;

  Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz.U. z 2018 r., poz. 343) - wzór formularzu odmowy wydania wizy krajowej;

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie unieważniania i cofania wiz dla cudzoziemców z dnia 28 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 560) -wzór formularzu cofnięcia/unieważnienia wydania wizy krajowej;

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: