close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • OPŁATY

 • Opłaty za rozpatrzenie wniosku wizowego pobierane są w walucie euro (EUR), w gotowce, w kasie ambasady z chwilą złożenia wniosku wizowego.

   

  W przypadku obywateli Republiki Armenii obowiązuje opłata wizowa wskazana w umowie z dnia 17 grudnia 2012 r. między Unią Europejską a Republiką Armenii o ułatwieniach w wydawaniu wiz.

   

  W przypadku obywateli Albanii, Armenii, Azerbejdżanu, Bośnią i Hercegowiny, Czarnogóry, FYROM, Gruzji, Mołdawii, Republiki Zielonego Przylądka, Rosji, Serbii i Ukrainy obowiązują opłaty wizowe wskazane w umowach o ułatwieniach w wydawaniu wiz zawartych między Unią Europejską a tymi państwami (lista umów)

   

  W przypadku obywateli państw, z którymi nie obowiązują umowy z Unią Europejską o ułatwieniach w wydawaniu wiz, stosuje się opłaty wynikające z ogólnych zasad Kodeksu Wizowego wraz ze zniżkami jakie ten kodeks zawiera (na podstawie art. 16 ust. 4 kodeksu).

   

  W przypadku, gdy wniosek jest dopuszczalny, a także w przypadku odmowy wydania wizy, opłata nie podlega zwrotowi.

   

  Wnioskodawca otrzymuje wydruk potwierdzający uiszczenie opłaty za rozparzenie wniosku wizowego.

   

   

  OPŁATY PODSTAWOWE

   

   

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen (kategoria C) – obywatele Armenii i innych państw, w stosunku do których wprowadzono ułatwiony reżim wizowy (Albania, Armenia, Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, FYROM, Gruzja, Mołdawia, Republika Zielonego Przylądka, Rosja, Serbia i Ukraina)

  35 EURO

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen (kategoria C) – obywatele pozostałych państw

  60 EURO

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej (kategoria D)

  Ponowne rozpatrzenie wniosku o wizę Schengen (C) lub krajową (D)

   

   

  ZWOLNIENIA Z OPŁAT WIZOWYCH

   

  Z opłat wizowych zwolnione są następujące osoby.

   

  UWAGA! Okoliczność uprawniająca do zwolnienia z opłaty wizowej musi być udowodniona przez Wnioskodawcę w drodze przedstawienia stosownych dokumentów.

   

  1. Dotyczy obywateli Armenii aplikujących o wizy Schengen:

   

  a) emeryci i renciści;

  b) dzieci poniżej 12. roku życia;

  c) członkowie rządów krajowych i regionalnych, Trybunałów Konstytucyjnych i Sądów Najwyższych, w przypadku gdy nie są oni zwolnieni z obowiązku wizowego na mocy niniejszej umowy;

  d) osoby niepełnosprawne i – w razie konieczności – ich opiekunowie;

  e) bliscy krewni – współmałżonkowie, dzieci (w tym przysposobione), rodzice (w tym opiekunowie), dziadkowie lub wnuki – obywateli Armenii legalnie zamieszkujących na terytorium państw członkowskich lub obywateli Unii zamieszkujących na terytorium państwa członkowskiego, którego są obywatelami;

  f) członkowie oficjalnych delegacji, w tym stali członkowie oficjalnych delegacji, którzy na oficjalne zaproszenie skierowane do Armenii uczestniczą w spotkaniach, konsultacjach, negocjacjach lub programach wymiany, a także w wydarzeniach organizowanych na terytorium jednego z państw członkowskich przez organizacje międzyrządowe:

  g) uczniowie, studenci, słuchacze studiów podyplomowych oraz towarzyszący im nauczyciele, którzy odbywają podróż w celu podjęcia nauki lub odbycia szkoleń, w tym w ramach programów wymiany oraz innych działań szkolnych;

  h) dziennikarze i członkowie ekipy technicznej towarzyszący im w celach zawodowych;

  i) uczestnicy międzynarodowych imprez sportowych i osoby towarzyszące im w celach zawodowych;

  j) przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz osoby zaproszone przez organizacje niekomercyjne wspólnoty ormiańskiej zarejestrowane w państwach członkowskich, którzy odbywają podróż w celu odbycia szkoleń, wzięcia udziału w seminariach i konferencjach, w tym w ramach programów wymiany lub programów wsparcia wspólnoty panormiańskiej i ormiańskiej;

  k) osoby biorące udział w działaniach naukowych, akademickich, kulturalnych lub artystycznych, w tym programach uniwersyteckich i innych programach wymiany;

  l) osoby, które przedstawiły dowody potwierdzające konieczność wyjazdu z przyczyn humanitarnych, w tym w celu podjęcia pilnego leczenia, oraz osoby im towarzyszące, lub w celu wzięcia udziału w pogrzebie bliskiego krewnego albo odwiedzenia ciężko chorego bliskiego krewnego.

   

  2. Dotyczy obywateli innych państw, z którymi Unia Europejska podpisała umowy o ułatwieniach wizowych aplikujących o wizy Schengen – zgodnie z listą umów.

   

  3. Dotyczy obywateli innych państw aplikujących o wizy Schengen:

   

  a) dzieci poniżej 6 roku życia;

  b) członkowie rodzin obywateli UE (wizy na wjazd do Polski):

  - małżonek obywatela UE;

  - bezpośredni zstępny obywatela UE lub jego małżonka, w wieku do 21 lat lub pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka;

  - bezpośredni wstępny obywatela UE lub jego małżonka, pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka;

  c) członkowie rodzin obywateli RP:

  - małżonek obywatela Rzeczypospolitej Polskiej;

  - małoletni bezpośredni zstępny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub małoletni bezpośredni zstępny małżonka obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli zstępny pozostaje na utrzymaniu obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub małżonka obywatela Rzeczypospolitej Polskiej;
  - bezpośredni wstępny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub bezpośredni wstępny małżonka obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli wstępny pozostaje na utrzymaniu obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub małżonka obywatela Rzeczypospolitej Polskiej

  d) uczniowie, studenci, uczestnicy studiów doktoranckich i towarzyszący nauczyciele, którzy podróżują w celu podjęcia studiów lub udziału w szkoleniach;

  e) naukowcy podróżujący w celu prowadzenia badań naukowych;

  f) przedstawiciele organizacji niekomercyjnych (np. NGO) w wieku do 25 lat uczestniczący w seminariach, konferencjach, imprezach sportowych, kulturalnych i edukacyjnych organizowanych przez organizacje niekomercyjne.

   

  4. Dotyczy osób aplikujących o wizy krajowe:

   

  a) członkowie rodzin obywateli UE:

  - małżonek obywatela UE;

  - bezpośredni zstępny obywatela UE lub jego małżonka, w wieku do 21 lat lub pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka;

  - bezpośredni wstępny obywatela UE lub jego małżonka, pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka.

  b) członkowie rodzin obywateli RP:

  - małżonek obywatela Rzeczypospolitej Polskiej;

  - małoletni bezpośredni zstępny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub małoletni bezpośredni zstępny małżonka obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli zstępny pozostaje na utrzymaniu obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub małżonka obywatela Rzeczypospolitej Polskiej;
  - bezpośredni wstępny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub bezpośredni wstępny małżonka obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli wstępny pozostaje na utrzymaniu obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub małżonka obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: