close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • INFORMACJE OGÓLNE

 • KONSULAT WŁAŚCIWY DO ROZPATRZENIA WNIOSKU

   

  Właściwość konsulatu do rozpatrzenia wniosku i podjęcia decyzji w jego sprawie jest ustalana zgodnie z art. 5 kodeksu wizowego:

  „1. Państwem członkowskim właściwym do rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy jednolitej i do podjęcia decyzji w jej sprawie jest:

  a) państwo członkowskie, którego terytorium stanowi jedyne miejsce docelowe wizyty lub wizyt;

  b) jeżeli wizyta obejmuje więcej niż jedno miejsce docelowe – państwo, którego terytorium stanowi główne miejsce docelowe wizyty lub wizyt pod względem długości pobytu lub celu pobytu; lub

  c) jeżeli nie można określić głównego docelowego miejsca wizyty – państwo członkowskie, którego granicę zewnętrzną osoba ubiegająca się o wizę zamierza przekroczyć w celu wjazdu na terytorium państw członkowskich.

  2. Państwem członkowskim właściwym do rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy jednolitej na tranzyt i do podjęcia decyzji w jej sprawie jest:

  a) w przypadku tranzytu tylko przez jedno państwo członkowskie – dane państwo członkowskie; lub

  b) w przypadku tranzytu przez kilka państw członkowskich – państwo członkowskie, którego zewnętrzną granicę osoba ubiegająca się o wizę zamierza przekroczyć w celu rozpoczęcia tranzytu.

  3. Państwem członkowskim właściwym do rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy lotniskowej i do podjęcia decyzji w jej sprawie jest:

  a) w przypadku jednokrotnego tranzytu lotniczego – państwo członkowskie, na którego terytorium znajduje się dany port lotniczy tranzytu; lub

  b) w przypadku dwu- lub wielokrotnego tranzytu lotniczego – państwo członkowskie, na którego terytorium znajduje się pierwszy port lotniczy tranzytu."

   

  Właściwość w zakresie wydawania wiz obywatelom państw trzecich przebywającym legalnie na terytorium państwa członkowskiego reguluje art. 7 kodeksu wizowego:

  „Obywatele państw trzecich, którzy przebywają legalnie na terytorium państwa członkowskiego i którzy, żeby wjechać na terytorium co najmniej jednego innego państwa członkowskiego, muszą posiadać wizę, ubiegają się o wizę w konsulacie państwa członkowskiego właściwego zgodnie z art. 5 ust. 1 lub 2.”

   

  Obywatele państw trzecich (innych niż Armenia) powinni przedstawić dowód legalnego zamieszkiwania na terytorium Armenii (ważną armeńską kartę pobytu).

   

  REJESTRACJA ELEKTRONICZNA WNIOSKU WIZOWEGO

   

  Wszystkie wnioski wizowe należy składać osobiście w Ambasadzie RP w Erywaniu. Osoba ubiegająca się o wizę powinna zarejestrować wniosek elektronicznie na stronie http://www.e-konsulat.gov.pl/, a następnie stawić się w Ambasadzie RP w Erywaniu w terminie uzyskany w toku rejestracji elektronicznej na portalu e-Konsulat. O rozpatrzeniu wniosku oraz wydaniu decyzji ambasada informuje wnioskującego telefonicznie.

   

  Uprzednia rejestracja wniosku wizowego jest bezwzględnym wymogiem. Formularz wniosku wizowego jest bezpłatny. Ambasada nie posiada możliwości przyjmowania wniosków poza terminami wynikającymi z rejestracji w systemie e-Konsulat. Terminy do rejestracji w systemie e-Konsulat są udostępniane w każdy piątek, o godzinie 07:00 CET (09:00 czasu lokalnego w Erywaniu) na najbliższe dwa tygodnie.

   

  TERMIN ROZPATRYWANIA WNIOSKU WIZOWEGO

   

  Wnioski wizowe są rozpatrywane maksymalnie w terminie 10 dni, licząc od daty złożenia kompletnego wniosku wizowego. Decyzja dotycząca czasu trwania rozpatrzenia wniosku wizowego jest każdorazowo podejmowana przez Konsula w zależności od rodzaju wizy, o jaką ubiega się osoba wnioskująca, jej obywatelstwa, dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów oraz liczby osób ubiegających się o wizy w danym okresie. W wyjątkowych, indywidulanych przypadkach czas rozpatrywania sprawy może zostać wydłużony do 30 dni.

   

  Ambasada nie może przyspieszyć procedury wizowej. Obowiązek złożenia wniosku wizowego w terminie umożliwiającym uzyskanie wizy przed zaplanowaną podróżą spoczywa po stronie wnioskodawcy. Ambasada zaleca złożenie wniosku wizowego na co najmniej trzy tygodnie przed datą planowanej podróży.

   

  W przypadku osób posiadających inne obywatelstwo niż obywatelstwo Armenii (oraz państw, z którymi UE podpisała umowy o ułatwieniach wizowych) – zgodnie z art. 23 ust. 1, 2 i 3 kodeksu wizowego – decyzję w sprawie wniosku podejmuje się w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku. W indywidualnych przypadkach termin ten można przedłużyć maksymalnie do 30 dni, zwłaszcza gdy konieczna jest dalsza kontrola wniosku lub, w przypadku reprezentacji, gdy zasięga się opinii reprezentowanego państwa członkowskiego. Wyjątkowo, gdy w konkretnych przypadkach potrzebne są dodatkowe dokumenty, termin ten można przedłużyć do maksymalnie 60 dni kalendarzowych.

   

  POZOSTAŁE WAŻNE INFORMACJE

   

  • Wnioskodawca wizowy jest osobą wyłącznie odpowiedzialną za treść wniosku wizowego oraz przedłożone dokumenty. Fakt korzystania z usług np. agencji turystycznych przy kompletowaniu wniosku nie zwalnia Wnioskodawcy z tej odpowiedzialności. UWAGA!! Ambasada nie współpracuje z żadnymi „biurami pośredniczącymi” w procedurze wizowej.
  • Wiza nie może zostać wydana wcześniej niż 3 miesiące przed datą planowanej podróży. Wnioski składane przed tym terminem nie są przyjmowane.
  • Dokument podróży (paszport) powinien zostać wydany w przeciągu ostatnich 10 lat, powinien zawierać  przynajmniej dwie puste strony oraz pozostawać jeszcze ważnym co najmniej przez 3 miesiące od planowanej daty powrotu ze strefy Schengen.
  • W przypadku odmowy/unieważnienia/cofnięcia wizy decyzję taką przedstawia się osobie na standardowym formularzu:

  - zgodnie z załącznikiem VI Wspólnotowego Kodeksu Wizowego (w przypadku wiz Schengen);

  - zgodnie z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz.U. z 2018 r., poz. 343) - wzór formularzu odmowy wydania wizy krajowej (w przypadku wizy krajowej).

   

  • Dane osobowe (w tym dane biometryczne) aplikantów wnioskujących o wizy Schengen w Ambasadzie RP w Erywaniu są wprowadzane do Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS). Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych znajdujących się w systemie informacji wizowej (VIS) jest Centralny Organ Techniczny KSI, Komenda Główna Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa. Skargi dotyczące ochrony danych osobowych są rozpatrywane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Zgodnie z przepisami każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania wyczerpujących informacji na temat dotyczących jej danych osobowych, które są przetwarzane w zbiorach danych. Więcej informacji na ten temat znajda Państwo na stronie polskiego biura SIRENE: http://www.policja.pl/pol/sirene/prawo-osob-do-informac.
  • Wspólny wykaz państw trzecich wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 539/2001, których obywatele muszą posiadać tranzytowe wizy lotniskowe podczas tranzytu przez międzynarodową strefę tranzytową portów lotniczych znajdujących się na terytorium państw członkowskich: Afganistan, Bangladesz, Demokratyczna Republika Kongo, Erytrea, Etiopia, Ghana, Iran, Irak, Nigeria, Pakistan, Somalia, Sri Lanka.
  • Lista państw (oraz określonych kategorii cudzoziemców), których obywatele podlegają obowiązkowym konsultacjom zagranicznym.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: