close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ŁĄCZENIE RODZIN

 • Osoby wnioskujące o wizę do Polski w celu połączenia z cudzoziemcem – członkiem rodziny przedstawiają decyzję wojewody o udzieleniu zgody na pobyt czasowy w celu połączeniu się z rodziną.

   

  W takim wypadku cudzoziemiec przebywający w Polsce występuje do wojewody z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w imieniu swoich członków rodziny (na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 10, art. 99 ust. 2 w związku z art. 168 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990 z późn. zm.). Po uzyskaniu pozytywnej decyzji wojewody przesyła jej oryginał członkom swojej rodziny. Osoby te następnie występują o wizę, a decyzja stanowi dokument potwierdzający cel wyjazdu.

   

  Za członka rodziny, w świetle ww. ustawy, uważa się:

  1)   osobę pozostającą z cudzoziemcem w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim;

  2)   małoletnie dziecko cudzoziemca i osoby pozostającej z nim w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim, w tym także dziecko przysposobione;

  3)   małoletnie dziecko cudzoziemca, w tym także dziecko przysposobione, pozostające na jego utrzymaniu, nad którym cudzoziemiec sprawuje faktycznie władzę rodzicielską;

  4)   małoletnie dziecko osoby, o której mowa w pkt 1, w tym także dziecko przysposobione, pozostające na jej utrzymaniu, nad którym sprawuje ona faktycznie władzę rodzicielską.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: