close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WYMAGANE DOKUMENTY - WIZY KRAJOWE (TYPU D)

 • Wymagane dokumenty w celu złożenie wniosku o wizowego (wiza krajowa)

   

  1. Wniosek wizowy ze zdjęciem zarejestrowany przez system e-Konsulat https://www.e-konsulat.gov.pl/. Formularz wniosku wizowego jest bezpłatny. Wniosek wizowy powinien być  wypełniony łacińskimi literami (w języku polskim, angielskim, w przypadku np. języka ormiańskiego lub rosyjskiego - transliteracja) i podpisany. W przypadku małoletnich wniosek wizowy składa i podpisuje jeden z rodziców lub opiekun prawny. W przypadku małoletniego wpisanego do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego składa się oddzielny wniosek wizowy i otrzymuje oddzielną wizę do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego.

   

  2. Jedno kolorowe zdjęcie 3,5 x 4,5 cm, biometryczne – zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja 2014r., §. 4.1, ust. 2.

   

  3. Dokument podróży zgodnie z art. 77 ustawy o cudzoziemcach w zw. z art. 12 kodeku wizowego:

  „Osoba ubiegająca się o wizę przedstawia ważny dokument podróży, który spełnia następujące kryteria:

  a) jest ważny jeszcze co najmniej trzy miesiące po planowanej dacie opuszczenia terytorium państw członkowskich lub, w przypadku kilku wizyt, po planowanej dacie ostatniego opuszczenia terytorium państw członkowskich. Niemniej w uzasadnionych pilnych przypadkach kryterium to może zostać pominięte;

  b) zawiera przynajmniej dwie wolne strony;

  c) został wydany w ciągu ostatnich dziesięciu lat.”

   

  4. Podróżne ubezpieczenie medyczne – zgodnie z art. 25 ust 1, pp. 2a i ust. 2 ustawy o cudzoziemcach:

   

  a) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. Nr 581, z późn. zm.) lub posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro, ważnego przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na tym terytorium w związku z koniecznością podróży powrotnej z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku,

   

  b) Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy w celu wykonywania pracy, który nie podlega jeszcze ubezpieczeniu zdrowotnemu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, obowiązek określony w ust. 1 pkt 2 lit. a realizuje poprzez okazanie podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro, ważnego do dnia uzyskania przez niego ubezpieczenia zdrowotnego, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na tym terytorium w związku z koniecznością podróży powrotnej z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku.

   

  5. Dokument potwierdzający posiadanie środków finansowych – zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lutego 2015r., w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium RP oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu.

   

  6. W przypadku osoby małoletniej aplikującej i podróżującej bez rodzica/opiekunka prawnego – notarialna zgoda obojga rodziców/opiekunów prawnych. W przypadku osoby małoletniej aplikującej i podróżującej tyko z jednym rodzicem – notarialna zgoda drugiego rodzica/opiekuna prawnego.

   

  7. W przypadku obywatela innego państwa niż Armenia należy przedstawić dowód legalnego zamieszkiwania na terytorium Armenii (ważną armeńską kartę pobytu).

   

  8. Opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego – 60 euro (płatna w euro, w gotówce, w kasie ambasady). Informacja  o wysokości opłaty. Osoby zwolnione z opłaty na podstawie przepisów prawa muszą obowiązkowo w chwili składania wniosku przedstawić dokumenty uprawniające do zwolnienia.

   

  9. Dokumenty uzupełniające (dla poniższych kategorii wiz):

   

  - wykonywanie pracy w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy – zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy;

  - wykonywanie pracy na podstawie zezwolenia na pracę – zezwolenie wojewody na wykonywanie pracy;

  - pełnienie funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałowa w organizacji – zezwolenie wojewody na wykonywanie pracy (pełnienie funkcji w zarządzie osoby prawnej);

  - odbycie studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia, w celu szkolenia zawodowego i w celu kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż określona w art. 60 ust. 1 pkt 9 lub 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach – zaproszenie wystawione przez uczelnię.

  - korzystanie z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka – oryginał oraz fotokopia Karty Polaka.

   

  Wyżej wskazane wykazy dokumentów nie są wyczerpujące. Konsul może zażądać od każdego wnioskodawcy dostarczenia dodatkowych dokumentów uwiarygodniających informacje podane we wniosku wizowym.

   

  Urząd nie przyjmuje dokumentów nadesłanych do referatu konsularnego faksem, pocztą lub pocztą elektroniczną.

   

  Posiadanie wizy nie jest równoznaczne z automatycznym prawem wjazdu. O wjeździe każdorazowo decyduje Straż Graniczna.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: