close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WYMAGANE DOKUMENTY - WIZY SCHENGEN (TYPU C)

 •  

  UWAGA! Ambasada RP w Erywaniu przyjmuje dokumenty sporządzone w językach polskim, ormiańskim, angielskim i rosyjskim.

   

   

  DOKUMENTY WYMAGANE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU (ich brak oznacza brak możliwości złożenia wniosku):

   

  1. Wniosek wizowy zarejestrowany przez system e-Konsulat (http://www.e-konsulat.gov.pl/) oraz podpisany. Formularz wniosku wizowego jest bezpłatny. W przypadku małoletnich wniosek wizowy składa i podpisuje jeden z rodziców lub opiekun prawny (należy przedstawić akt urodzenia dziecka lub decyzję/wyrok ustanawiające opiekuna). W przypadku małoletniego wpisanego do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego składa się oddzielny wniosek wizowy i otrzymuje oddzielną wizę do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego.
  2. Jedna kolorowa biometryczna fotografia w formacie 3,5 x 4,5 cm. Wymogi techniczne dotyczące fotografii odpowiadają międzynarodowym normom określonym w dokumencie 9303 wydanym przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego (ICAO), część 1, wydanie VI.
  3. Dokument podróży zgodnie z art. 12 kodeku wizowego:

   „Osoba ubiegająca się o wizę przedstawia ważny dokument podróży, który spełnia następujące kryteria:

   a) jest ważny jeszcze co najmniej trzy miesiące po planowanej dacie opuszczenia terytorium państw członkowskich lub, w przypadku kilku wizyt, po planowanej dacie ostatniego opuszczenia terytorium państw członkowskich. Niemniej w uzasadnionych pilnych przypadkach kryterium to może zostać pominięte;

   b) zawiera przynajmniej dwie wolne strony;

   c) został wydany w ciągu ostatnich dziesięciu lat.”

  4. W przypadku osoby małoletniej aplikującej i podróżującej bez rodzica/opiekunka prawnego – notarialna zgoda obojga rodziców/opiekunów prawnych. W przypadku osoby małoletniej aplikującej i podróżującej tyko z jednym rodzicem – notarialna zgoda drugiego rodzica/opiekuna prawnego.
  5. W przypadku obywatela innego państwa niż Armenia należy przedstawić dowód legalnego zamieszkiwania na terytorium Armenii (ważną armeńską kartę pobytu).
  6. Opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego (płatna w euro, w gotówce, w kasie ambasady). Informacja  o wysokości opłaty. Osoby zwolnione z opłaty na podstawie przepisów prawa muszą obowiązkowo w chwili składania wniosku przedstawić dokumenty uprawniające do zwolnienia.

   

  UWAGA! Przy składaniu wniosku o wydanie wizy Schengen pobierane są dane biometryczne aplikanta (fotografia oraz płaskie odciski dziesięciu palców). Jeżeli odciski palców pobrane od osoby ubiegającej się o wizę jako część jej wcześniejszego wniosku wizowego zostały po raz pierwszy wprowadzone do systemu VIS mniej niż 59 miesięcy przed dniem wpłynięcia nowego wniosku, zostają one skopiowane do kolejnego wniosku.

  Zgodnie z art. 13 ust. 7 kodeksu wizowego „ z obowiązku pobierania odcisków palców zwolnione są następujące kategorie osób ubiegających się o wizę:

  a) dzieci poniżej 12 roku życia;

  b) osoby, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe. Jeżeli jednak możliwe jest pobranie mniej niż dziesięciu odcisków palców, należy pobrać maksymalną ilość odcisków palców. Jeżeli jednak niemożność pobrania odcisków palców jest tymczasowa, to od osoby ubiegającej się o wizę wymaga się, by złożyła odciski palców wraz z kolejnym wnioskiem wizowym. Organy właściwe zgodnie z art. 4 ust. 1, 2 i 3 są uprawnione do żądania dalszych wyjaśnień w sprawie przyczyn tymczasowej niemożności. Państwa członkowskie zapewniają wprowadzenie odpowiednich procedur gwarantujących osobie ubiegającej się o wizę poszanowanie godności w sytuacji, gdy wystąpią problemy z pobraniem danych;

  c) przywódcy państw lub rządów, członkowie rządów krajowych wraz z towarzyszącymi im małżonkami oraz członkami oficjalnej delegacji, gdy są oni zapraszani przez rządy państw członkowskich lub organizacje międzynarodowe w celach oficjalnych;

  d) monarchowie i ważni rangą członkowie rodziny królewskiej, gdy są oni zapraszani przez rządy państw członkowskich lub organizacje międzynarodowe w celach oficjalnych.”

   

   

  DOKUMENTY UZUPEŁNIAJĄCE (ich brak może skutkować odmową wydania wizy):

   

  Zgodnie z kodeksem wizowym każda osoba wnioskująca o wydanie wizy przedstawia:

   

  1. Dokumenty, z których wynika cel podróży.
  2. Dokumenty dotyczące zakwaterowania lub dowód potwierdzający posiadanie wystarczających środków na pokrycie kosztów zakwaterowania.
  3. Dokumenty potwierdzające, że osoba ubiegająca się o wizę posiada wystarczające środki na pokrycie kosztów utrzymania przez cały okres planowanego pobytu oraz na pokrycie kosztów powrotu do państwa pochodzenia lub zamieszkania, lub na pokrycie kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które na pewno udzieli jej pozwolenia na wjazd, albo dokumenty potwierdzające, że może takie środki legalnie zdobyć, zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. c) oraz art. 5 ust. 3 kodeksu granicznego Schengen.
  4. Informacje pozwalające ocenić, czy osoba ubiegająca się o wizę zamierza opuścić terytorium państw członkowskich przed upływem terminu ważności wizy, o którą występuje.
  5. Podróżne ubezpieczenie medyczne. Zgodnie z art. 15 ust. 3 kodeksu wizowego, ubezpieczenie powinno być ważne na całym terytorium państw członkowskich i obejmować całkowity okres planowanego pobytu lub tranzytu. Minimalna kwota ubezpieczenia wynosi 30 000 EUR. Jeżeli wydana zostaje wiza o ograniczonej ważności terytorialnej, obejmująca terytorium co najmniej dwóch państw członkowskich, ubezpieczenie musi być ważne przynajmniej w państwach członkowskich, których dotyczy wiza. W przypadku ubiegania się o wizę jednokrotną ubezpieczenie powinno pokrywać cały okres ważności wizy oraz wszystkie zaplanowane dni pobytu lub tranzytu. W przypadku ubiegania się o wizę wielokrotną ubezpieczenie powinno pokrywać termin pierwszego wjazdu (w przypadku wiz tranzytowych pełen wnioskowany okres). Ponadto informujemy, iż podczas kolejnych pobytów w strefie Schengen każdorazowo jest wymagane posiadanie ubezpieczenia medycznego. Prosimy o przedstawienie oryginału i kserokopii ubezpieczenia.

   

  Powyższe wymogi zostały uszczegółowione w decyzji wykonawczej Komisji C(2015)1585/F1 z dnia 16 marca 2015 r. ustanawiającej wykaz dokumentów uzupełniających, które muszą być przedstawione przez osoby ubiegające się o wizę w Angoli, Armenii, Azerbejdżanie, na Kubie oraz w Palestynie. TEKST i ZAŁĄCZNIKI

   

   

  ZAŁĄCZNIK II

   

  Wykaz dokumentów uzupełniających składanych przez osoby ubiegające się o wizę w Armenii

   

  I.            WYMOGI OGÓLNE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WIZĘ

   

  1. Rezerwacja biletów lotniczych
  2. Dokumenty potwierdzające zakwaterowanie np. rezerwacja hotelu
  3. Dokumenty potwierdzające więzi ekonomiczne i społeczne w Armenii oraz posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania podczas planowanego pobytu:

   - Aktualne pismo od pracodawcy określające wysokość wynagrodzenia (nie starsze niż jeden miesiąc)

   - Wyciąg bankowy za ostatnie trzy miesiące

   - Dokumenty potwierdzające posiadanie własności (samochodów, mieszkań lub innych nieruchomości)

  4. Obywatele innych państw: Dokument potwierdzający legalny pobyt w Armenii, ważny przez 3 miesiące po planowanym terminie wyjazdu z terytorium państw członkowskich
  5. Nieletni podróżujący bez rodziców lub z jednym rodzicem

   - Akt urodzenia

   - Akt małżeństwa rodziców

   - Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego – jedynie w przypadku, gdy nieletni podróżuje sam lub tylko z jednym z rodziców.

   

   

  II.           WYMOGI SZCZEGÓLNE ZALEŻNE OD CELU PODRÓŻY:

   

  1. Turystyka
  • Dokumenty potwierdzające zakwaterowanie we wszystkich państwach członkowskich w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o wizę planuje wizytę w większej liczbie państw członkowskich

    

  1. Podróż służbowa
  • Zaproszenie od zapraszającego przedsiębiorstwa/oddziału lub zapraszającej osoby prawnej w państwie członkowskim[1]
  • Zaproszenie musi zawierać informację o tym, czy strona zapraszająca zapewnia zakwaterowanie. Jeśli strona zapraszająca nie zapewnia zakwaterowania, wymagana jest rezerwacja hotelu
  • Zaproszenie musi określać, kto pokrywa koszty pobytu; jeśli koszty mają być pokrywane przez osobę ubiegającą się o wizę, wymagane są wyciągi z jej rachunku bankowego za ostatnie trzy miesiące
  • Prywatna przedsiębiorczość: wpis przedsiębiorstwa osoby ubiegającej się o wizę do państwowego rejestru

    

  1. Prywatna wizyta (u rodziny lub znajomych)
  • Zaproszenie/formularz dotyczący pokrycia kosztów przez inną osobę potwierdzone/-y przez właściwe organy państwa członkowskiego i zawierające potwierdzenie posiadania wystarczających środków finansowych przez stronę zapraszającą / pokrywającą koszty. Niektóre państwa członkowskie wymagają, aby stosowano w tym celu krajowy formularz (należy uzyskać informacje od docelowego państwa członkowskiego).
  • Zaproszenie/formularz dotyczący pokrycia kosztów przez inną osobę musi zawierać szczegółowe informacje dotyczące zakwaterowania; jeśli strona zapraszająca nie zapewnia zakwaterowania, wymagana jest rezerwacja hotelu
  • Zaproszenie/formularz dotyczący pokrycia kosztów przez inną osobę musi określać, kto pokrywa koszty; jeśli koszty mają być pokrywane przez osobę ubiegającą się o wizę, wymagany jest wyciąg z jej rachunku bankowego za ostatnie trzy miesiące

    

  1. W przypadku wizyt u członków bliskiej rodziny: małżonkowie, dzieci (w tym dzieci przysposobione), rodzice (w tym opiekunowie prawni), dziadkowie i wnuki odwiedzający obywateli Armenii zamieszkujących legalnie w państwach członkowskich lub obywateli Unii zamieszkujących na terytorium państwa członkowskiego, którego są obywatelami:
  • Zaproszenie potwierdzone przez właściwe organy, zawierające potwierdzenie, że strona zapraszająca posiada wystarczające środki finansowe; lub pismo, w którym strona zapraszająca zobowiązuje się do pokrycia kosztów
  • Dokument urzędowy potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz potwierdzenie legalnego pobytu strony zapraszającej w kraju docelowym
  • Zaproszenie musi zawierać szczegółowe informacje dotyczące zakwaterowania; jeśli strona zapraszająca nie zapewnia zakwaterowania, wymagana jest rezerwacja hotelu
  • Zaproszenie musi określać, kto pokrywa koszty; jeśli koszty mają być pokrywane przez osobę ubiegającą się o wizę, wymagany jest wyciąg z jej rachunku bankowego za ostatnie trzy miesiące

    

  1. Podróż w celach zdrowotnych (podczas której konieczna jest obecność osoby towarzyszącej):
  • Dokument urzędowy wystawiony przez daną instytucję medyczną, poświadczający opiekę medyczną w tej instytucji, konieczność obecności osoby towarzyszącej oraz dowód posiadania środków finansowych wystarczających na pokrycie kosztów leczenia
  • Dokument urzędowy musi zawierać szczegółowe informacje dotyczące zakwaterowania; jeśli osoba ubiegająca się o wizę nie pozostaje w szpitalu, wymagana jest rezerwacja hotelu.

    

  1. Tranzyt:
  • Wiza lub inne pozwolenie na wjazd do kraju docelowego

    

  1. W przypadku podróży podejmowanych przez członków oficjalnych delegacji, w tym stałych członków takich delegacji, którzy na oficjalne zaproszenie skierowane do rządu Armenii mają uczestniczyć w spotkaniach, konsultacjach, negocjacjach lub programach wymiany, a także w imprezach organizowanych na terytorium jednego z państw członkowskich przez organizacje międzyrządowe:
  • pismo sporządzone przez właściwy organ Armenii, potwierdzające, że osoba ubiegająca się o wizę jest członkiem jej delegacji, a w odpowiednich przypadkach – stałym członkiem jej delegacji, udającym się na terytorium drugiej strony w celu wzięcia udziału w jednej z wyżej wymienionych imprez, wraz z kopią oficjalnego zaproszenia
  • Zaproszenie musi zawierać szczegółowe informacje dotyczące zakwaterowania; jeśli organizator imprezy nie zapewnia zakwaterowania, wymagana jest rezerwacja hotelu
  • We wspomnianym piśmie lub oficjalnym zaproszeniu należy wskazać, kto pokrywa wydatki. Jeśli koszty mają być pokrywane przez osobę ubiegającą się o wizę, wymagany jest wyciąg z jej rachunku bankowego za ostatnie trzy miesiące

    

  1. W przypadku uczniów, studentów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz towarzyszących im nauczycieli, którzy odbywają podróż w celu podjęcia nauki lub odbycia szkoleń, w tym w ramach programów wymiany oraz innych działań szkolnych:
  • pisemny wniosek lub zaświadczenie o wpisaniu na listę uczniów/studentów, sporządzone przez przyjmujący uniwersytet, kolegium bądź szkołę, lub legitymacja uczniowska/studencka bądź zaświadczenia z kursów, na które uczęszczać będzie dana osoba;
  • Zaświadczenie o wpisaniu na listę uczniów/studentów musi zawierać szczegółowe informacje dotyczące zakwaterowania; jeśli zakwaterowanie nie jest zapewnione, wymagana jest rezerwacja hotelu lub inny dokument potwierdzający zakwaterowanie
  • Zaproszenie musi określać, kto pokrywa koszty; jeśli koszty mają być pokrywane przez osobę ubiegającą się o wizę, wymagany jest wyciąg z jej rachunku bankowego za ostatnie trzy miesiące.

    

  1. Dziennikarze i członkowie ekipy technicznej towarzyszący im w celach zawodowych:
  • zaświadczenie lub inny dokument wydany przez organizację zawodową lub pracodawcę osoby ubiegającej się o wizę, stanowiący dowód na to, że dana osoba jest zawodowym dziennikarzem, i zaświadczający, że cel podróży wiąże się z zadaniem dziennikarskim, lub stanowiący dowód na to, że dana osoba jest członkiem ekipy technicznej towarzyszącej dziennikarzowi w celach zawodowych;
  • W zaświadczeniu wydanym przez pracodawcę należy wskazać, kto pokrywa wydatki. Jeśli koszty są pokrywane przez pracodawcę, wymagany jest wyciąg z rachunku bankowego pracodawcy za ostatnie trzy miesiące. Jeśli koszty mają być pokrywane przez osobę ubiegającą się o wizę, wymagany jest wyciąg z jej rachunku bankowego za ostatnie trzy miesiące

    

  1. Uczestnicy międzynarodowych imprez sportowych i osoby towarzyszące im w celach zawodowych:
  • pisemne zaproszenie wystosowane przez organizację przyjmującą, właściwe organy, krajowe związki sportowe lub krajowe komitety olimpijskie państwa członkowskiego;
  • Pisemne zaproszenie musi zawierać szczegółowe informacje dotyczące zakwaterowania; jeśli organizator imprezy nie zapewnia zakwaterowania, wymagana jest rezerwacja hotelu.
  • Pisemne zaproszenie musi wskazywać stronę pokrywającą koszty; jeżeli koszty pokrywa organizator imprezy lub delegująca organizacja, wymagane jest przedstawienie wyciągów z rachunku bankowego organizatora imprezy lub delegującej organizacji za ostatnie trzy miesiące.

    

  1. Przedstawiciele wolnych zawodów biorący udział w międzynarodowych wystawach, konferencjach, sympozjach, seminariach lub innych podobnych imprezach:
  • pisemny wniosek sporządzony przez organizację przyjmującą, zawierający potwierdzenie, że dana osoba uczestniczy w imprezie;
  • Zaproszenie musi zawierać szczegółowe informacje dotyczące zakwaterowania; jeśli strona zapraszająca nie zapewnia zakwaterowania, wymagana jest rezerwacja hotelu
  • Zaproszenie musi określać, kto pokrywa koszty; jeśli koszty mają być pokrywane przez osobę ubiegającą się o wizę, wymagany jest wyciąg z jej rachunku bankowego za ostatnie trzy miesiące.

    

  1. Przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz osoby zaproszone przez organizacje niekomercyjne wspólnoty ormiańskiej zarejestrowane w państwach członkowskich, którzy odbywają podróż w celu odbycia szkoleń, wzięcia udziału w seminariach i konferencjach, w tym w ramach programów wymiany lub też panormiańskich lub wspólnotowych programów wsparcia:
  • pisemny wniosek wydany przez organizację przyjmującą, zaświadczenie potwierdzające, że dana osoba reprezentuje organizację społeczeństwa obywatelskiego lub też uczestniczy w działaniach w ramach panormiańskich lub wspólnotowych programów wsparcia, oraz zaświadczenie o założeniu takiej organizacji z odpowiedniego rejestru, sporządzone przez urząd państwowy zgodnie z przepisami krajowymi;
  • Zaproszenie musi zawierać szczegółowe informacje dotyczące zakwaterowania; jeśli strona zapraszająca nie zapewnia zakwaterowania, wymagana jest rezerwacja hotelu
  • Zaproszenie musi określać, kto pokrywa koszty; jeśli koszty mają być pokrywane przez osobę ubiegającą się o wizę, wymagany jest wyciąg z jej rachunku bankowego za ostatnie trzy miesiące

    

  1. Osoby biorące udział w działaniach naukowych, akademickich, kulturalnych lub artystycznych, w tym w uniwersyteckich i innych programach wymiany:
  • pisemny wniosek sporządzony przez organizację przyjmującą uczestnika tych działań;
  • Zaproszenie musi zawierać szczegółowe informacje dotyczące zakwaterowania; jeśli strona zapraszająca nie zapewnia zakwaterowania, wymagana jest rezerwacja hotelu
  • Zaproszenie musi określać, kto pokrywa koszty; jeśli koszty mają być pokrywane przez osobę ubiegającą się o wizę, wymagany jest wyciąg z jej rachunku bankowego za ostatnie trzy miesiące.

    

  1. Kierowcy przewożący ładunki w ruchu międzynarodowym i świadczący usługi transportu pasażerskiego, przemieszczający się na terytorium państw członkowskich pojazdami zarejestrowanymi w Armenii:
  • pisemny wniosek sporządzony przez krajowe stowarzyszenie (związek) przewoźników Armenii zajmujących się międzynarodowym transportem drogowym, w którym podaje się cel, trasę, czas trwania i częstotliwość przejazdów;

    

  1. Uczestnicy oficjalnych programów wymiany organizowanych przez miasta partnerskie i inne jednostki komunalne:
  • pisemny wniosek sporządzony przez kierowników jednostki administracyjnej/burmistrzów tych miast lub władze gminne;
  • Zaproszenie musi zawierać szczegółowe informacje dotyczące zakwaterowania; jeśli strona zapraszająca nie zapewnia zakwaterowania, wymagana jest rezerwacja hotelu
  • Zaproszenie musi określać, kto pokrywa koszty; jeśli koszty mają być pokrywane przez osobę ubiegającą się o wizę, wymagany jest wyciąg z jej rachunku bankowego za ostatnie trzy miesiące.

    

  1. Osoby pragnące odwiedzić cmentarz wojskowy lub cywilny:
  • dokument urzędowy potwierdzający istnienie i fakt utrzymywania grobu, a także pokrewieństwo lub inny związek łączący osobę ubiegającą się o wizę z pochowanym.

   


  [1] W przypadku Włoch: wymagane jest dołączenie zaświadczenia z włoskiego rejestru państwowego i kopii dokumentu tożsamości osoby, która podpisała zaproszenie.

   

   

  WIZA WIELOKROTNA DŁUGOTERMINOWA

   

   

  Zgodnie z art. 24 ust. 2 kodeksu wizowego wizy wielokrotnego wjazdu wydaje się na z okresem ważności wynoszącym od sześciu miesięcy do pięciu lat, jeżeli spełnione są następujące warunki:

  a)           osoba ubiegająca się o wizę dowiedzie potrzeby lub uzasadni zamiar częstego lub regularnego podróżowania z uwagi na swoją sytuację zawodową lub rodzinną, co dotyczy na przykład przedsiębiorców, urzędników służby cywilnej mających regularne oficjalne kontakty z państwami członkowskimi i instytucjami unijnymi, przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego podróżujących w celu uczestniczenia w szkoleniach, seminariach i konferencjach, członków rodziny obywatela Unii, członków rodziny obywatela państwa trzeciego, który legalnie mieszka w państwie członkowskim, a także marynarzy; oraz

  b)           osoba ubiegająca się o wizę wykaże, że jest osobą uczciwą i wiarygodną, a w szczególności, że prawidłowo korzystała z wcześniejszych wiz jednolitych lub wiz o ograniczonej ważności terytorialnej, wskaże, jaka jest jej sytuacja finansowa w państwie pochodzenia i czy rzeczywiście zamierza opuścić terytorium państwa członkowskiego, zanim wygaśnie ważność wizy, o którą się ubiega.

   

  W związku z powyższym każda osoba aplikująca  owydanie wizy wielokrotnej z długim okresem ważności musi przedstawić (w formie dokumentów):

  • uzasadnienie dla wydania wizy wielokrotnej z długim okresem ważności;
  • historię prawidowo wykorzystanych wcześniejszych wiz Schengen (brak natuszeń co do długości pobytu, celu pobytu itd.)
  • dokumenty wskazujące na stabilną sytuację finansową, umozliwiającą utrzymanie się wnioskodawcy podczas pobytów w strefie Schenegen.

   

  POZOSTAŁE WAŻNE INFORMACJE DOT. DOKUMENTÓW SKŁADANYCH W PROCEDURZE WIZOWEJ

   

   

  • Zgodnie z artykułem 14 ust. 6 kodeksu wizowego konsulat może odstąpić od egzekwowania jednego lub kilku wymogów, jeżeli wiadomo, że osoba ubiegająca się o wizę wcześniej udowodniła, że jest uczciwa i wiarygodna, a zwłaszcza że z poprzednich wiz korzystała zgodnie z prawem, i jeżeli nie ma wątpliwości co do tego, że w chwili przekraczania zewnętrznych granic państw członkowskich będzie spełniała wymogi art. 5 ust. 1 kodeksu granicznego Schengen. Decyzję w powyższym zakresie podejmuje konsul.
  • Złożenie wszystkich wyżej wymienionych dokumentów nie stanowi automatycznej gwarancji wydania wizy.
  • Zgodnie z artykułem 21 ust. 8 kodeksu wizowego podczas rozpatrywania wniosku konsulat może w uzasadnionym przypadku zaprosić osobę ubiegającą się o wizę na rozmowę i poprosić o dodatkowe dokumenty, które nie były wskazane w wymienionym wyżej wykazie  (np. dokumenty umożliwiające ustalenie zamiaru opuszczenia terytorium strefy Schengen przez osobę ubiegającą się o wizę przed upływem terminu ważności wizy, o którą  aplikuje wnioskodawca).
  • Ambasada RP w Erywaniu przyjmuje dokumenty sporządzone w językach polskim, ormiańskim, angielskim i rosyjskim.
  • Urząd nie przyjmuje dokumentów nadesłanych do ambasady faksem, pocztą lub poczta elektroniczną.
  • Posiadanie wizy nie jest równoznaczne z automatycznym prawem wjazdu, posiadacz wizy zostanie poproszony na granicy zewnętrznej o przedstawienie dowodów, że spełnia warunki wjazdu, zgodnie z w art. 5 kodeksu granicznego Schengen. O wjeździe każdorazowo decyduje Straż Graniczna.

   

   PODSTAWY PRAWNE 

   

   - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz. Urz. UE L 243 z 15.09.2009 r. z późn. zm.). TEKST PL

   

   

  - umowa z dnia 17 grudnia 2012 r. między Unią Europejską a Republiką Armenii o ułatwieniach w wydawaniu wiz (Dz. Urz. UE L z 31.10.2013 r.). TEKST PL oraz w przypadku wiz wydawanych dla osób aplikujących o wizy do Szwajcarii – umowa z dnia 29 lutego 2016 r. między Konfederacją Szwajcarską a Republiką Armenii o ułatwieniach w wydawaniu wiz TEKST EN

   

  - decyzja wykonawcza Komisji C(2015)1585/F1 z dnia 16 marca 2015 r. ustanawiająca wykaz dokumentów uzupełniających, które muszą być przedstawione przez osoby ubiegające się o wizę w Angoli, Armenii, Azerbejdżanie, na Kubie oraz w Palestynie. TEKST i ZAŁĄCZNIKI PL

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: