close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA PRZED KONSULEM

 • Ta forma zawarcia związku małżeńskiego ma zastosowanie tylko w przypadku jeżeli oboje narzeczeni są obywatelami polskimi.

   

  Wymagane dokumenty:

   

  1. odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia (odpisy wielojęzyczne na druku europejskim są niewystarczające) obojga przyszłych małżonków;
  2. w przypadku osób, które były wcześniej pozostawały w związku małżeńskim – akt tego małżeństwa wraz adnotacją o jego ustaniu lub akt małżeństwa wraz z prawomocnym orzeczeniem polskiego sądu rozwiązującym to małżeństwo (w przypadku jeżeli rozwód został orzeczony poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, należy go najpierw zarejestrować w Polsce, więcej: Rejestracja wyroku rozwodowego wydanego przez sąd zagraniczny);
  3. pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
  4. ważny polski dowód osobisty lub paszport (dokumenty muszą być ważne zarówno w dniu składania zapewnień małżeńskich, jak również w wyznaczonej dacie ślubu);
  5. zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego RP (np. w przypadku zawierania związku małżeńskiego przez kobietę, która ukończyła 16 rok życia, ale nie ukończyła lat 18);
  6. kserokopie paszportów lub dowodów osobistych świadków (dokumenty muszą być ważne w wyznaczonej dacie ślubu);
  7. listę imienną gości (ze względu na ograniczone możliwości lokalowe Ambasady RP w Erywaniu  lista gości nie może obejmować więcej niż 8 osób).

   

  Posiadanie obywatelstwa polskiego przez świadków nie jest konieczne. Do ceremonii ślubnej potrzebnych jest dwóch świadków. Referat konsularny nie zapewnia świadków do uroczystości ślubnej.

   

  Najpóźniej na miesiąc przed datą ceremonii narzeczeni muszą dokonać opłaty konsularnej oraz złożyć osobiście przed konsulem zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

   

  W celu umówienia wizyty należy skontaktować się z referatem konsularnym Ambasady RP w Erywaniu telefonicznie +374 10 542 497 lub mailowo erywan.amb.sekretariat@msz.gov.pl. W dniu wizyty należy mieć ze sobą komplet dokumentów niezbędnych do zawarcia małżeństwa.

   

  Opłaty konsularne za przygotowanie dokumentacji w sprawie zawarcia małżeństwa przed konsulem, sporządzenie protokołu ze złożenia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz zorganizowanie uroczystości w urzędzie konsularnym wynoszą łącznie: 500 euro – zgodnie z Tabelą opłat konsularnych.

   

  Ceremonie odbywają się w gmachu Ambasady RP w Erywaniu. Do dyspozycji gości jest pomieszczenie, w którym odbywa się uroczystość oraz toaleta. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany miejsca ślubu w obrębie ambasady. Dozwolone jest fotografowanie oraz filmowanie ceremonii. Nie ma możliwości zorganizowania w ambasadzie przyjęcia weselnego ani poczęstunku, praktykowany jest jedynie zwyczaj toastów po ceremonii ślubnej. Szampan do toastów nowożeńcy dostarczają we własnym zakresie. Urząd zapewnia obsługę i kieliszki.

   

   

  CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

   

  Czy w Ambasadzie RP w Erywaniu mogę zawrzeć małżeństwo z narzeczonym, niebędącym obywatelem Polski?

   

  Nie. W Ambasadzie RP w Erywaniu małżeństwo mogą zawrzeć tylko obywatele polscy. Małżeństwo z cudzoziemcem można zawrzeć w polskim lub armeńskim urzędzie stanu cywilnego.

   

  Czy zapewnienie o braku przeszkód małżeńskich można złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego w Polsce, a następnie przedłożyć je w Ambasadzie RP w Erywaniu w celu przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński przez konsula?

   

  Obowiązująca ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego przewiduje możliwość przyjęcia zapewnień przez konsula na potrzeby zawarcia ślub w Polsce przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Nie przewiduje jednak procedury odwrotnej tzn. złożenia zapewnień w Polsce na potrzeby ślubu przed konsulem. W związku z czym konieczna jest dwukrotna wizyta w urzędzie konsularnym: pierwsza – związana ze złożeniem zapewnień i przedłożeniem wymaganej dokumentacji (na miesiąc przed datą planowej uroczystości); druga – związana ze złożeniem zapewnień o wstąpieniu w związek małżeński.

   

  Przed kilkoma laty zawieraliśmy małżeństwo w jednym z polskich urzędów konsularnych, czy to oznacza, że teraz możemy rozwieść się w urzędzie konsularnym?

   

  Nie. Małżeństwo może być rozwiązane tylko orzeczeniem sądu. Co do zasady, właściwy miejscowo będzie sąd ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. W przypadku jeżeli rozwód zostanie orzeczony przez sąd armeński, to powinien następnie zostać zarejestrowany w polskim urzędzie stanu cywilnego, więcej: Rejestracja wyroku rozwodowego wydanego przez sąd zagraniczny.

   

   

  Podstawa prawna:

   

  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U. z 2015 r. poz. 1274, z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2064);
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015 r. poz. 2082, z późn. zm.).

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: