close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • NADANIE PESEL

 • W dokumentach paszportowych zamieszcza się numer PESEL. Zasady i tryb nadawania numeru PESEL są określone w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U.  z 2016 r. poz. 722).

   

  O nadanie numeru PESEL występuje konsul w związku ze sprawą złożenia wniosku o wydanie paszportu (lub paszportu tymczasowego) osobie, która nie posiada jeszcze numeru PESEL. Czynność tę konsul wykonuje po przyjęciu dokumentacji paszportowej (i pobraniu opłaty za wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego). Do sprawy nadania numeru PESEL wymagane jest złożenie odpisu zupełnego lub skróconego polskiego aktu urodzenia. Osoba, która zawarła związek małżeński (bez względu na to, czy nastąpiła jej zmiana nazwiska w związku z zawarciem małżeństwa, czy też nie), składa odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa, który jest wymagany do nadania numeru PESEL.

   

  Za sprawę związaną z nadaniem numeru PESEL nie pobiera się opłaty konsularnej. 

   

  Uwaga! Konsul nie występuje o nadanie numeru PESEL w innych przypadkach niż sprawa wydania paszportu lub paszportu tymczasowego.

   

  Nie ma możliwości nadania numeru PESEL na podstawie zagranicznego aktu urodzenia (i odpowiednio - zagranicznego aktu małżeństwa).

   

  W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się:

   

  - wydanie przez konsula paszportu tymczasowego bez zamieszczenia w tym dokumencie numeru PESEL (wojewoda nie ma możliwości wydania paszportu tymczasowego bez numeru PESEL),

   

  - przyjęcie przez konsula odpisów zagranicznych aktów stanu cywilnego do sprawy wydania  paszportu  tymczasowego (organ paszportowy w Polsce nie ma takiej możliwości).

   

  Możliwość wydania przez konsula paszportu tymczasowego bez numeru PESEL w przypadku dzieci nowonarodzonych za granicą – stanowi dla ich rodziców udogodnienie w sytuacjach, kiedy posiadanie dokumentu tożsamości dziecka jest pilnie wymagane lub wskazane.

   

  Jednakże zaleca się, aby rodzice bez zwłoki podjęli działania mające na celu wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia dziecka, co umożliwi uzyskanie odpisu polskiego aktu urodzenia dziecka, niezbędnego w sprawie o  wystąpienie przez konsula o nadanie  numeru PESEL (do sprawy wydania paszportu).

   

  Uwaga: Nie ma możliwości wydania paszportu (biometrycznego) bez numeru PESEL.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: