close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • UTRATA DOKUMENTU

 • ZGŁOSZENIE UTRATY DOKUMENTU PASZPORTOWEGO

   

  Osoba, która utraciła dokument paszportowy lub której dokument paszportowy uległ zniszczeniu, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy, który dokument wydał lub organ paszportowy właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby.

   

  Organ ten (za granicą - konsul) po przyjęciu zawiadomienia, ustaleniu tożsamości osoby i danych utraconego/zniszczonego dokumentu paszportowego - wprowadza do ewidencji paszportowej, a następnie przekazuje do centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych  - informację, że dokument ten utracił ważność.

   

  W przypadku utraty paszportu na terytorium Armenii należy zgłosić ten fakt w Ambasadzie RP w Erywaniu w celu unieważnienia dokumentu. W tym celu prosimy odręcznie wypełnić formularz zgłoszenia utraty paszportu (formularz dla osób małoletnich) i złożyć go osobiście w ambasadzie. Utraty paszportu nie można zgłosić telefonicznie.

   

  UWAGA! Opłatę (w tym konsularną) za wydanie nowego paszportu (biometrycznego) przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu podwyższa się o 200%, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez posiadacza. W związku z powyższym zaleca się staranne wypełnienie ww. formularza zawiadomienia oraz wyczerpujące przedstawienie okoliczności utraty lub zniszczenia paszportu. Zaleca się także uzyskanie zaświadczenia miejscowej Policji potwierdzającego fakt zgłoszenia utraty lub zniszczenia paszportu. Organ paszportowy każdorazowo dokonuje indywidualnie wnikliwej oceny okoliczności utraty lub zniszczenia paszportu, biorąc pod uwagę treść złożonego zawiadomienia, załączonych dokumentów (np. zaświadczenia z Policji) oraz innych ewentualnych dowodów lub dokumentów wskazujących na te okoliczności.

   

  Należy pamiętać, że:

   

  - Odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której został wydany.

   

  - Jeżeli osoba odnalazła własny dokument paszportowy wcześniej zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do jego zwrotu właściwemu miejscowo organowi paszportowemu. Obowiązek zwrotu dokumentu paszportowego następuje bez względu na to, czy osoba posiada już nowy dokument wydany w miejsce utraconego, czy też o wydanie nowego dokumentu nie występowała.

   

  UWAGA! Podjęcie próby legitymowania się tym dokumentem przy przekraczaniu granicy może spowodować dla tej osoby poważne konsekwencje i utrudnienia.

   

   

  WYDANIE NOWEGO DOKUMENTU PASZPORTOWEGO W MIEJSCE UTRACONEGO / ZNISZCZONEGO

   

  Polski obywatel przebywający w Armenii, który utracił swój dokument paszportowy, powinien wystąpić do Konsula RP w Erywaniu z wnioskiem o wydanie nowego dokumentu paszportowego:

   

  - paszportu biometrycznego, personalizowanego w Polsce (czas oczekiwania ok. 4-6 tygodni) - w przypadku osób na stałe zamieszkujących w Armenii oraz ewentualnie dodatkowo paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie dokumentu personalizowanego w kraju;

   

  - paszportu tymczasowego na powrót do miejsca stałego pobytu, personalizowanego przez konsula - w przypadku tymczasowego pobytu w Armenii, np. turystycznego.

   

  Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu tymczasowego w tej sytuacji składa:

   

  - Wypełniony wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego (wnioski są dostępne w urzędzie konsularnym).

   

  - Jedną kolorową fotografię o wymiarach 35x45mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także   twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków,  tak  aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

   

  Osoba, której ta sytuacja dotyczy powinna złożyć u konsula zawiadomienie o utracie dokumentu paszportowego.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: