close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • OPŁATY

 • Opłaty konsularne za wydanie paszportu i paszportu tymczasowego pobiera się w wysokości określonej w  Rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U., poz. 2237). Link do Tabeli Opłat Konsularnych.

   

  Nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu (art. 9 ustawy o dokumentach paszportowych) od:

   

  - osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu miały ukończone 70 lat;

   

  - osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich pobyt za granicą związany jest z długotrwałym leczeniem lub koniecznością poddania się operacji;

   

  - osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej;

   

  - żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.

   

  Osoba korzystająca z prawa do zwolnienia z opłaty konsularnej przedstawia konsulowi do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do tego zwolnienia.

   

   

  Opłatę konsularną obniża się w przypadku wydania paszportu (art. 8 ustawy o dokumentach paszportowych):

   

  - emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy
  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn zm.), a także współmałżonkom tych osób pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu - o 50 %;

   

  - osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych - o 50%;

   

  - kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisyustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2012 r. poz. 400 z późn. zm.) - o 50%;

   

  - osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniom i studentom do ukończenia 26. roku życia - o 50%;

   

  - członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863, z późn. zm.) posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny w przypadku rodziców - o 50%, dzieci - o 75%.

   

  Osoba korzystająca z ulgi w opłacie konsularnej przedstawia konsulowi do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi. W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu – przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

   

   

  Opłata konsularna za poszczególne rodzaje spraw paszportowych:

   

  • Wydanie paszportu 10-letniego - 110 EUR,
  • Wydanie paszportu 10-letniego (50% zniżki) -55 EUR,
  • Wydanie paszportu 5-letniego osobie małoletniej do 13-go roku życia -35 EUR,
  • Wydanie paszportu 10-letniego uczniom i studentom  do 26-go roku życia - 55 EUR,
  • Wydanie paszportu 10-letniego osobie, która w dniu składania wniosku ma ukończone 70 lat - bez opłat,
  • Wydanie osobie posiadającej paszport - drugiego paszportu (ważnego przez 2 lata) na podstawie decyzji wydanej przez ministra spraw wewnętrznych -110 EUR,
  • Wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu sporządzonego w RP osobom, które nie ukończyły 70 lat)  - 15 EUR,
  • Wydanie paszportu tymczasowego osobie, która ukończyła 70 lat (dotyczy wszystkich sytuacji)  - bez opłat,
  • Wydanie paszportu tymczasowego w innych sytuacjach niż na czas oczekiwania na doręczenie paszportu sporządzonego w RP - osobie, która ukończyła 18 lat, a nie ukończyła 70 lat - 40 EUR,
  • Wydanie paszportu tymczasowego w innych sytuacjach niż na oczekiwanie na doręczenie paszportu sporządzonego w RP - osobie do 18-go roku życia - 30 EUR,
  • Wydanie nowego paszportu 10-letniego upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza - 330 EUR,
  • Wydanie nowego paszportu 10-letniego przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu osobie, która ukończyła 70 lat, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza – bez opłat,
  • Wydanie małoletniemu do 13-go roku życia nowego paszportu 5-letniego przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez opiekuna osoby małoletniej - 210 EUR.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: