close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ODBIÓR DOKUMENTU

 • Dokument paszportowy odbiera się w urzędzie organu paszportowego, w którym został złożony wniosek o jego wydanie.

   

  Odbiór dokumentu paszportowego następuje osobiście, z wyjątkiem osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych całkowicie, dla których odbioru dokumentu paszportowego może dokonać jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów.

   

  Przy odbiorze paszportu/paszportu tymczasowego  przedkłada się dotychczas posiadany dokument paszportowy, który organ paszportowy anuluje, dziurkując całość książeczki paszportowej – z wyłączeniem stron zawierających ważne wizy – w taki sposób, aby trwale uszkodzić strefę odczytu maszynowego umieszczoną w dolnej części strony, na której są zamieszczone dane osobowe jego posiadacza oraz przecinając trzecią stronę  okładki dokumentu na odcinku od połowy dowolnej krawędzi do środka okładki. Anulowany paszport i paszport tymczasowy zwraca się wnioskodawcy.

   

  Osoba odbierająca dokument paszportowy sprawdza za pomocą czytnika elektronicznego, czy dane osobowe i biometryczne zawarte w paszporcie są zgodne ze stanem faktycznym, potwierdza odbiór dokumentu na wniosku paszportowym (podpis i data).

   

  Uwaga! Nie ma możliwości upoważnienia innej osoby do odbioru paszportu/paszportu tymczasowego.

   

  W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w warunkach szczególnie utrudnionego dojazdu do urzędu konsularnego, na pisemny uzasadniony wniosek o odstąpienie od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego, konsul może odstąpić od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego. Uwaga! Przy składaniu wniosku tę kwestię omawia się szczegółowo z osobą zainteresowaną.

   

  Należy pamiętać, iż anulowanie dotychczas posiadanego paszportu (lub paszportu tymczasowego) następuje przed wysłaniem nowego paszportu.

   

  Konsul przesyła dokument paszportowy pod wskazany adres za pośrednictwem operatora wykonującego usługi pocztowe lub przewozowe - z uwzględnieniem bezpieczeństwa przekazywanego dokumentu lub pisemnie informuje osobę o braku przesłanek uzasadniających odstąpienie od osobistego odbioru dokumentu paszportowego.

   

  W sytuacji przesyłania dokumentu paszportowego nie dokonuje się sprawdzenia przez osobę zainteresowaną za pomocą czytnika elektronicznego, czy dane osobowe i biometryczne zamieszczone w tym dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym.

   

  Uwaga! Nie wysyła się dokumentów paszportowych do interesanta przebywającego w Polsce.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: