close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI KARTY POLAKA

 • 6 kwietnia 2018

  W 2018 roku mija 10 lata od wejścia w życie ustawy o Karcie Polaka. Oznacza to, że w bieżącym roku będą tracić ważność pierwsze wydawane Karty Polaka (dokument wydawany był bowiem z ważnością na 10 lat). W następnych latach sukcesywnie będą tracić ważność kolejne Karty Polaka.

  PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI KARTY WYDANEJ OSOBIE PEŁNOLETNIEJ

   

  Ustawa o Karcie Polaka w art. 16 ust. 2 przewiduje możliwość przedłużenia ważności Karty Polaka na okres kolejnych 10 lat w przypadku złożenia do konsula wniosku o przedłużenie ważności Karty najpóźniej na 3 miesiące przed terminem upływu ważności dokumentu (termin widnieje na awersie Karty Polaka). Przykładowo, jeżeli Karta Polaka jest ważna do 01.09.2018, to wniosek o przedłużenie ważności należy złożyć przed 01.06.2018 r.

   

  W celu przedłużenia ważności Karty Polaka należy wypełnić wniosek o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka (formularz dostępny jest na stronie internetowej ambasady [LINK] lub można go uzyskać w ambasadzie) i złożyć u konsula przy zachowaniu ww. 3-miesięcznego terminu. Do wniosku należy załączyć posiadaną Kartę Polaka oraz aktualny dokument tożsamości i fotografię.

   

  W razie niedochowania powyższego 3-miesięcznego terminu uzyskanie Karty Polaka będzie możliwe wyłącznie na zasadach ogólnych, tj. w drodze złożenia nowego wniosku jak dla nowego wnioskodawcy, a więc konieczne będzie spełnienie warunków określonych w art. 2 ustawy o Karcie Polaka (wykazanie związku z polskością oraz polskiej narodowości).

   

   

  PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI KARTY WYDANEJ UPRZEDNIO OSOBIE MAŁOLETNIEJ

   

  W przypadku osoby, która uzyskała Kartę Polaka jako osoba małoletnia (a więc bez konieczności spełnienia wymogów przewidzianych w art. 2 ustawy o Karcie Polaka, lecz jedynie na podstawie faktu posiadanie Karty Polaka przez jednego lub oboje rodziców – art. 16 ustawy) i ukończyła już 18. rok życia, istnieje możliwość przedłużenia ważności Karty Polaka na okres kolejnych 10 lat w przypadku złożenia do konsula wniosku o przedłużenie ważności Karty najpóźniej na 3 miesiące przed terminem upływu ważności dokumentu (który był wydawany z terminem ważności 10-letnim, nie dłuższym jednak niż rok od dnia uzyskania pełnoletniości – art. 17 ust. 4 ustawy).

   

  W celu przedłużenia ważności Karty Polaka należy wypełnić wniosek o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka (formularz dostępny jest na stronie internetowej ambasady [LINK] lub można go uzyskać w ambasadzie) i złożyć u konsula przy zachowaniu ww. 3-miesięcznego terminu. Do wniosku należy załączyć posiadaną Kartę Polaka oraz aktualny dokument tożsamości i fotografię.

   

  Osoba, która uzyskała Kartę Polaka jako małoletnia i składa wniosek o przedłużenie jej ważności z zachowaniem powyżej wskazanego 3-miesięcznego  terminu jest obowiązana złożyć deklarację przynależności do Narodu Polskiego, która jest istotnym aktem potwierdzającym samoświadomość posiadacza Karty. W związku z tym, że przepisy ustawy wprost przewidują możliwość przedłużenia ważności Karty Polaka przez osoby, które uzyskały pełnoletniość, należy uznać, że nie muszą one przedkładać dokumentów potwierdzających polskie pochodzenie. Niemniej jednak w momencie składania wniosku o przedłużenie Karty uzyskanej w okresie małoletniości jej posiadacz powinien wykazać swój związek z polskością, więc wykazać się przynajmniej podstawową znajomością języka polskiego oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów.

   

  Jeżeli osoba, która otrzymała Kartę Polaka jako małoletnia nie skorzysta z możliwości opisanej w art. 17 ust. 4, by przedłużyć ważność swojej Karty nie później niż 3 miesiące przed upływem jej terminu ważności, gdy zgłosi się do konsula, zgodnie z przepisami ustawy może jedynie złożyć nowy wniosek przewidziany jak dla nowego wnioskodawcy, a więc konieczne będzie spełnienie warunków określonych w art. 2 ustawy o Karcie Polaka (wykazanie związku z polskością oraz polskiej narodowości).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: